Viktualiebrodern

Posts Tagged ‘legitimation

Om ett love all, serve all för SJ

with 10 comments

En lagstadgad befordringsplikt utan krav på id-handling!

HAX länkar i sin blogg till en diskussion han varit involverad i om riskerna med lagring av passageraruppgifter för flyget. Det är inte svårt att föreställa sig att de förslag som finns att detta skall gälla alla persontransporter kommer att hamna på dagordningen ganska snart.

Jag har ett förslag att preventivt ändra i lagen för att motverka detta.

I §2 av Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m. står

Om annat inte följer av lag eller annan författning eller av vad som föreskrivs i denna förordning, får en järnväg inte vägra att mot fastställd avgift i mån av utrymme befordra resande med personförande tåg som har upptagits i en offentlig tidtabell.

Jag menar visserligen att redan av denna existerande lag, kan SJ inte kräva giltig legitimation som villkor för att befordra en passagerare. En så kallad oreglerad kontraheringsplikt, i kraft av SJ:s faktiska monopolställning och tillika statliga koncession för järnvägstrafik.

Men uppenbarligen är denna oreglerade kontraheringsplikt inte tillräcklig för att förmå SJ att avstå från krav på giltig legitimation.

Jag föreslår därför att §2 får ett tillägg som uttryckligen stadgar att SJ inte får kräva att få veta identiteten på passageraren som villkor för befordran. Det vill säga att den nuvarande oreglerade kontraheringsplikten övergår i en lagstadgad.

Om jag skulle bli invald i riksdagen kommer jag att lägga en motion i frågan.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Written by viktualiebroder

29 april 2010 at 21:49