Viktualiebrodern

Forcerad kvotering är kortsiktigt tänkande

with 12 comments

Kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser ökar andelen risktagare

Jag ser i Svenska Dagbladet att kvinnor i bolagsstyrelser är mera riskbenägna än männen.

Detta är ett något paradoxalt resultat, därför att kvinnor i allmänhet kunnat visas ha en lägre riskbenägenhet än män. Annorlunda uttryckt prioriterar kvinnor mera långsiktighet och accepterar lägre vinster nu mot att de är uthålliga. Det tar närmare tjugo år innan människans avkomma kan stå på egna ben, och det problemet har kvinnor traditionellt varit mera fokuserade på, av konvention eller av arv, eller båda. Ekonomiskt kan man uttrycka det så, att kvinnor har en lägre diskonteringsränta än män.

Kvotering

Det finns som bekant en stor snedfördelning mellan könen i bolagsstyrelser. Den snedfördelningen ändras visserligen långsamt, men det har propagerats för en lagstiftning om kvotering för att skynda på denna utveckling. Med största sannolikhet har det därför uppstått en viss press på bolag att visa upp styrelser med en jämnare könsfördelning.

Man kan inte tvinga någon att ingå i en styrelse. Man är därför hänvisad till det urval av kvinnor som är villiga att ingå i bolagsstyrelser. Det är med nödvändighet ett snävare urval än bland männen, framför allt därför att av andra samhälleliga skäl kvinnor upplever sig ha också andra förpliktelser i livet än att satsa allt på sitt arbete. Andra förpliktelser som just innefattar en längre tidshorisont, som barn och familj. Peggy Bruzelius säger i en annan artikel i Svenska Dagbladet

Jag vet inte hur många gånger jag har mött kvinnor som tackat nej till topposter för att de har andra prioriteringar i livet.

Enligt Peggy Bruzelius är de 24 % kvinnorna i styrelserna rekryterade ur ett underlag på 17-18 % i de underliggande ledningsgrupperna, alltså en tydlig överrepresentation. Vilket talar för att hotet om lagstiftad kvotering, eller bara opinionstrycket, inneburit en press, en bias, att ta in kvinnor.

Man kan därför anta att det snävare urvalet av för styrelseuppdrag villiga kvinnor innehåller en större andel risktagare än i den kvinnliga populationen som helhet – kvinnor som ju därför har en kortare tidshorisont, det vill säga en högre diskonteringsränta på framtida vinster. Och är villiga att ta risker för mera och snabbare. Peggy Bruzelius igen

Det blir så lätt myter, som den att fler kvinnor i bankerna hade förhindrat finanskrisen. Det tror jag inte alls på.

Enligt undersökningen som presenterats i Svenska Dagbladet är riskbenägenheten också högre än för männen i bolagsstyrelserna.

Risker med kvotering

Här ser vi en risk att alltför tanklöst kräva kvotering till bolagsstyrelser. Vi får en annan personlighetssammansättning, där kortsiktig vinst får ett större värde på bekostnad av långsiktig uthållighet. (Ja tydligen också kortsiktig lönsamhet, enligt en undersökning av förljderna av den norska kvoteringslagen som Expressen refererar. Ursprungligen från Ekonomistas).

Även om det hade gått att ha samma urvalskriterier för de två könen, hade en forcerad kvotering ändå inneburit olika åldersfördelning, det vill säga att kvinnorna i genomsnitt varit yngre, och yngre är i genomsnitt mera benägna att ta risker – de högsta risktagarna sorteras bort av livet först efterhand. Även detta är Peggy Bruzelius inne på.

Är mera kortsiktighet, mera kvartalskapitalism, värt en uppsnabbad jämställdhetsprocess? Mera kortsiktighet kan också tänkas ha ganska så negativa effekter på jämställdheten i samhället i övrigt.

Ensidiga mål för fort slår tillbaka

Kvoteringskravet blir därför till ett exempel på hur ensidig  fokusering på ett mål inom ett komplext system, och en forcering av uppnåendet av det målet, får negativa återverkningar, inte bara på systemet som helhet utan också, i slutändan, på just det som överfokuseringen syftade till att lösa.

Man kan inte lura komplexa system – de inbyggda fördröjningarna i hur systemet svarar på yttre åtgärder kan inte trollas bort utan allvarliga och oförutsägbara följder. Det går inte att kvotera in jämställdhet i bolagsstyrelser utan negativa effekter, inte minst för jämställdheten själv.

Vaclav Havel sa en gång i ett tal (citerad i Donella H. Meadows: Thinking in Systems)

I realize with fright that my impatience for the re-establishment of democracy had something almost communist in it; or, more generally, something rationalist. I had wanted to move ahead in the same way that a child pulls on a plant to make it grow more rapidly.

I believe we must learn to wait as we learn to create. We have to patiently sow the seeds, assiduously water the earth where they are sown and give the plants the time that is their own. One cannot fool a plant any more than one can fool history.

Man kan inte lura jämställdhetsutvecklingen genom kvotering.

Och som Meadows skriver längre fram i sin bok måste vi lära oss definiera problem utifrån hur systemet faktiskt beter sig, inte utifrån hur mycket vår favoritlösning saknas.

Bolagsstyrelsers systemproblem måste bedömas utifrån hur de beter sig, inte utifrån hur ojämn könsfördelningen är. Också av dem som har ökad jämställdhet som sin favoritlösning, oberoende av problem.

Implikationer för Piratpartiet

Andelen av kvinnligt kön av medlemmarna i Piratpartiet ligger nu på drygt 11%. Detta är faktiskt en minskning jämfört med de 12,8% jag noterade i december 2009 (har inga belägg för det mer än en anteckning).  (Fokuseringen på kön, åtminstone på strikt de två traditionella är förstås ifrågasatt av många pirater).

Ett ”rationalistiskt” fastlagt mål för andelen kvinnor (för att tala med Havel) som ligger långt ifrån dessa 11% när kandidatlistorna för kommande val skall bestämmas vore olyckligt. Som att dra i en blomma för att få den att växa fortare. Och med oförutsägbara konsekvenser.

Men här känner jag en viss tillförsikt. Anna Trobergs inlägg på idg visar på en större mognad än den som inför riksdagsvalet 2010 ville dra i blommor.

Om piraterna och genusfrågan, med utgångspunkt i den tyska debatten hösten 2009, har jag tidigare skrivit. För de tyska läsarna skrev jag en redogörelse för kvoteringen vid nomineringarna till riksdagsvalet 2010.

Written by viktualiebroder

18 april 2012 den 19:11

12 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Om det är ökat risktagande och djärvare entreprenörsskap vi vill ha, presenterade Badlands Hyena lösningen redan 2009:

  http://badlandshyena.wordpress.com/2009/09/24/entreprenorskapet-losningen/

  Kvinnor i all ära, men det finns ännu bättre alternativ som mentorer. 😉

  Christian Engström

  18 april 2012 at 22:52

 2. Det ena följer med det andra, dvs handlar det om jämlikhet eller rationell kapitalism… det förra blir en följd av att hanar prioriterar ”annorlunda”, vilket inte betyder samma annorlundahet som honor eller transar gör, utan en annorlunda ”hananhet” än det tuppaktiga bolagstyrelsetjafsets hierarkiskt militärteknologiska samhällsstyre á la Telia/Sonoras ekonomiska kremastik… självfallet finns det en hananhet för hanar att fokusera i hushållet än den krematiska, där hanar blir jämställda honor och transar utan att för den skull behöva likna annat än hannar…

  … det gäller att inte blanda ihop korten i kopimismens jämlika kopiering av olikheterna i vår herres fildelade hage, s.a.s i gudsbeteckningens benämning… för att det ”uteslutna andra och tredje” är problemet blir ju inte lösningen att utesluta det ”första”…inte heller bör hen nu haka upp sig på att det av bara farten rent historiskt givits så, att ”ett” är ett, ”två” är två och ”tre” är tre… för här gäller det inte vare sig ”sorten” eller ”rangen”… utan blott det enskildas allmängiltighet i förhållande till dets allmängiltiga egenhet…

  … PPs problem är inte att de 11% ska bli 50% utan snarare att pirater – till (nästan) 100% – (ännu) inte har klarat ut för sig vad omprioriteringen av kremastikens ekonomiska tillväxtlogik… till hushållens livsförsörjande återväxt och sociala common sens-ualitet i grunden rör sig om… trots att ni tassar omkring som ingen annan politisk församling i själva huvudfrågans tassemarker …

  … en ledtråd kallade Adam Smith marknadens ”osynliga hand”, sedan dess gick Lenin och hans apologeter brutalt handlandet i förväg i ett försök att med våld göra den ”osynliga handen” synlig som en sämre mer ineffektiv utveckling av gemenskaplig kremastik till förfång för hushållens överlevnad och gemensamt fria kommunikation… idag… när kommunikationstekniken tendensiellt utvecklat marknaden till ett mer ömsesidigt utbyte i riktning mot att det är de enskilda hushållens behov… snarare än deras efterfrågan… som styr produktionen… avtecknar sig innebörden i bergreppet ”planhushållning” som just ett synliggörande av marknadens hand…

  …i det globala perspektivet kvarstår många hinder… men alla kan kokas ned till en fredlig strävan mot att bana väg för en utveckling av de enskilda personligheternas förmåga och samhälleliga förmögenhet att styra sina liv efter eget gottfinnande i gemenskapen…

  Nils Ivar Tenmann

  19 april 2012 at 10:15

 3. Hej Broder, länge sen sist:-)

  Men du? Bolag & Börser är platser som drar åt sig kortsiktighet och risktagare…oberoende av biologiskt kön. Kvotering kan – bedömer jag – rimligen inte förändra detta till det sämre. Men inte heller till det bättre *hmmm*

  Snälla, ställ inga förhoppningar på att kvinnor i framtiden ska bete sig som mammor eller trädgårdsodlare i bolagsstyrelser. De kommer att bete sig i enlighet med omkringliggande situation, inte med ett essentiellt ”kvinnligt” väsen. Jag tror inte såna kvinnliga essenser existerar, de skapas av livssituationen, av reala behov (hos barn) och kulturella förväntningar. Börsen saknar sådana behov, t o m exkluderar sådant tänkande. Oberoende av kön.

  För något år sedan läste jag att aktiemäklare är en ovanligt brotts-belastad yrkesgrupp. Och det var inte ekonomisk brottslighet. Utan misshandel, narkotikabrott och trafikbrott i den allvarligare graden. Sådan brottslighet som förklaras av kort stubin, behov av starka sinnesretningar, högt uppdrivet tempo. Yrket drar åt sig människor med vissa genetiska och sociala personligheter. S k missbrukarpersonlighet.

  Min känsla av kritiskt tänk inför ditt resonemang grundar sig i ditt GRUNDANTAGANDE. Nämligen att kvinnor skulle vara essentiellt o-lika. Om du har fel här faller nämligen hela resonemanget!

  Här får du ett 100 år gammalt citat…i tvistefrågan om kvinnor har något särskilt slags biologiskt grundat väsen.Frida Stéenhoff 1865-1945…en smart kvinna.

  ”I en tid, dominerad av särartstankar, svarade hon, liksom en förtrupp till Judith Butler och i opposition mot vännen Ellen Key med att manligt och kvinnligt var konstruktioner. Egenskaper var inte könsbetingade. Alla människor hade rätt och behov av att ge uttryck för hela sin personlighet. I ett brev till Ellen Key skriver hon:

  ”Jag intresserar mig mindre för hur kvinnans väsen är än att hon far plats för sitt väsen – sen får hon vara fågel eller fisk, gärna för mig”

  ^_ ^

  Gammelfaster Gunnel

  19 april 2012 at 19:54

 4. Ursäkta Broder…Det är jag, Gunnel Gomér som skrev. Det där med Gammelfaster var ett tekniskt missöde. Visserligen är jag gammelfaster år nio barn, men denna titel är reserverad för bara dom.

  Anonym

  19 april 2012 at 19:57

 5. …”fågel” eller ”fisk” eller ”faster” som ”Gunnel”, gomérn, så gott som sa… olika beteckningars benämnande av namn för hela röran av levande väsen… ”liv som liv”, sa den helige and… där han simmade omkring på sjön av alla förgivettaganden… utan tro, att livet och dets heliga Mening var i Farosonen… bara för att direktionen… fick lite ”fägring” till ståndet mellan… benen… som kaffet till gu d tåren i pausen… mellan kremastikens asociala överläggningar och det metonymiska begärets alla översättningar till Mammons stora likgilltighet…

  Nils Ivar Tenmann

  20 april 2012 at 10:58

 6. #Christian
  Ja mer alkohol ger nog mer av entreprenerande. Fast ungefär som Strontium 90 ger större biodiversitet…
  Man tänker sig ju Havel som eftertänksam och balanserad och jag antar att det underlättades av att han växte upp i ett ”gott” hem.
  Ett ”gott” hem som emellertid berodde av faderns inkomster som Tjeckoslovakiens störste ölbryggare. Historiens ironi – en bidragande orsak till Havels nyktra balanserade förändringsarbete var alltså inkomsterna från andras onyktra obalanserade entreprenerande…

  #Nils-Ivar
  Hanar blir jämställda honor… Det dröjer nog längre att finna en jämställdhet i hus och hem än i arbetslivet… Om hannarna är ovilliga att släppa till i arbetslivet så är det inget mot honornas traditionella motvilja att släppa till när det gäller hus&hem&barn.

  Det är nog svårt att kräva av PP att de skulle förstå mera av omställningsbehovet än resten av samhället. Men embryot finns där.

  Intressant tanke att kommunikationstekniken kan tolkas som en ny form av planhushållning…

  viktualiebroder

  21 april 2012 at 12:01

 7. #Gunnel

  Jag hade nog känt igen stilen… 🙂

  Jag har helt klart för mig att skillnader mellan individer är så mycket större än mellan könen. Och några förväntningar på att kvinnor skulle vara annorlunda i betydelsen bättre tror jag naturligtvis inte på.

  Kvinnor essentiellt olika… även utelämnat genetiken är det ett faktum att kvinnor investerar mer i avkomman än män. Att de har ett större intresse av att den investeringen, som har en ”exit” först närmare tjugo år senare, blir framgångsrik, innebär alldeles säkert att de har en i genomsnitt annan ”placeringshorisont” än män. Män investerar i avkomman i ganska likstora ”poster” under dessa tjugo år, medan kvinnornas ”investering” har en mycket större vikt allra först i processen. Att livets ”placeringshorisont” skiljer sig mycket mer mellan individer än mellan könen är förstås ändå uppenbart som sagt.

  Men nu handlade egentligen posten inte om skillnader, genetiska eller fylogenetiska, mellan könen utom om faran av att gå för fort fram och för ensidigt fokusera på *ett* mål som ligger långt ifrån hur det är *nu*.

  viktualiebroder

  21 april 2012 at 12:13

 8. Nu får gärna bror vidga hushållningens aspekt något utanför sitt hus’ väggar och tänka sig bakåt i tiden till de gamla grekernas oikos, deras förnuftiga ekonomibegrepp till skillnad från detta att göra ”pengar av pengar” som väl kallade kremastik… och i så måtto PP fokuserar sin politik deliberativt istället för hierarkiskt och kommunikationstekniskt för det allmänna kuskapandets utveckling med ett visst försteg för landsbygden i dess dialektiska förhållande till urbs, såsom bror så utmärkt formulerade den aspekten igår i en annan post liksom ”tångsjackan” dagen före lika utmärk perspektiverade samtidens inre motsägelser och sociala motsättningar… så är det min tro, att honans revir i hemmet och hanens utanför kommer att upphävas som mental kategorisering oxå så att de uteslutna tredje får en roll i framtidens mer jämlika arbetsfördelning och ömsesidiga respekt för det olikas värde och värderingar…

  Hoppet är det livsmod som sist överger en fattiglapp… vid min ålder är placeboillusionerna lika goda som vilken annan drog som helst, utan livsmod kan man ju lika bra hoppa i sjön med fantasi och allt…

  Nils Ivar Tenmann

  21 april 2012 at 15:32

 9. Jag är bekant med ”planeringshorisonten”;-)
  1½ år biologiskt grundadad huvudfokus per barn ungefär (Ja, graviditet och amning är en uppslukande syssla). Men jösses, vi kvinnor lever ju till åttio! Övriga 77 år av mitt liv då?

  Ponera broder…om vi tog & arbetade oss fram emot en matrilinjär kultur? Inte matriarkat eftersom sånt som slutar på ”kat” bär på obehagliga maktvibbar. Utan ”linjär”. Med viss sannolikhet har människor levt i matrilinjära system i kanske 90% av människans historia. Med ”investering” som utgångspunkt för resonemanget skriver jag detta:
  I matrilinjär kultur tillhör barnet moderns släkt i social & ekonomisk mening. Den manliga aspekten i barns omhändertagande (”pappa-rollen”) innehas av moderns bror eller annan släkting i lämplig ålder. Den biologiske fadern är en stolt far eftersom Gud eller Naturen behagat lägga in hans Ande i ett nyskapat Liv, ett barn. Men något Ansvar har han inte – utom för sin systers barn m fl såklart.

  I matrilinjära kulturer är det relativt vanligt med s k besöksäktenskap (kvinnan har eget hus) och relativt vanligt med skilsmässa också. Fastän en skilsmässa är en privatsak, ingen samhällelig sak, ingen ekonomi inblandad, inget arv. Människor lever som serie-monogama så länge de trivs tillsammans. Otrohet i den mening vi lägger i ordet existerar inte heller mellan man & kvinna. Bara mot släkten.

  Barnen är tryggade, fler än två individer bär på ansvarskänsla för dem. Kvinnan (i egenskap av livsframbärerska) behöver inte ensam bära ansvaret. Det finns alltid andra som kan ta hand om ungarna när hon behöver arbeta. Ett afrikanskt ordspråk säger: Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn.

  Jag hörde (en för oss) märklig historia från Västafrika, om en belgisk kolonialofficer som ägde antropologiskt förstånd. En (infödd) soldat bad om permission för att närvara vid sin mors begravning, vilket beviljades. Han var borta någon vecka. Men skvaller kom fram, det var inte mamman som avlidit utan en manlig släkting. Jaha, sa då den beliske officern som skulle skipa rätt. Fråga honom om hans mor är en kvinna eller en man. Svarar han Man så talar han sanning. Soldaten svarade ”en man” och gick fri från straff. Det var alltså hans morbror som avlidit (i våra ögon hans sociala och emotionella pappa), en man som titulerades ”Mamma”.

  En urbaniserad variant av matrilinjär kultur, skulle det vara möjligt? Det verkar så praktiskt, ja verklighetsanpassat helt enkelt?

  Anonym

  22 april 2012 at 16:32

 10. Jösses Nils Ivar!
  Det enda jag begriper mig på i vad du skrev är Mammons stora likgiltighet…men kremastik och det metonymiska begäret är jag helt obekant med. Vad är det?

  Jag antar att du avsåg Tvåenigheten när du skrev ”Farosonen”? Fadern&Sonen. Eller var det Farozonen?

  Anonym

  22 april 2012 at 16:39

 11. Hur blev jag Anonym? Tja, skit samma…

  Anonym

  22 april 2012 at 16:40

 12. Bror, lite osäker på om du ironiser över din begriplighet… men jag riktade mig i huvudsak mot Gunnels konstruktion av den icke-konstruktiva ”konstruktivistiska” åskådningens relativistiskt absoluta sanningsbegrepp… om det är sant att sanningen bara är en social konstruktion så är ”en social konstruktion” också en social konstruktion… jag är med på att ”alltets” identifiering och identifieringens akt av ”särskiljande” lika och olika ”innehåll” är dopakter av namngivningar, beteckningar som för att förstås som beteckning av något annat än själva ”sakens” benämning, dvs det ”betecknade” inte ger så särdeles mycket info hur korrekt det än synes vara om jag säger, ord = ord och menar det samma som stol = ord eller förtydligar med att säga, jag menar att ordet ”ord” avser alla orden i SAOLs ordlista plus de som inte finns med men som några människor konstruerat en gemensam innebörd med … eller jag menade, att ordet ”stol” icke är lika med ”stolen” den jag sitter på nu men ordet ”ord” avser ett ord…

  … skriver jag A = A ser ett spädbarn i första fallet A är likt det andra men självklart att också det andra fallet som något skiljt från det första… det tar ett tag för ett barn att förstå den ”sociala konstruktioenens” logiska konvention om identitetens första teckning och ytterligare kanske en tid innan man förstår ironins existens som existensens ironi… att sanningen också är en lögn… uppenbart lika menlöst som oxymoronen ”sanningen är relativ och absolut” eller ”sanningen är en social konstruktion därför att en ”social konstruktion” är en lögn…

  … det ser här ut som om jag själv är en ”absolut relativist”… men det är bara därför att jag inte har sagt, ”nej, jag är perspektivist… det är uppenbart inte så att en perspektivist = relativist…

  … Gunnel perspektiverade sig inte… men eftersom hon är en hon kan man tänka sig att hon har ett honlikt perspektiv på saken… utifrån det, kan en religiöst kristen göra anspråk på ett ”mänskligt perspektiv”, dvs att från gudsbeteckningen glida över till ett för den kristne ”näraliggande-metonymi-namnbyte”, således gled jag från mig själv som skribent eller präst till ett ”beläte” av den ”onämbares” betäckning, nämligen ”den helige and”… och lekfullt över från ”liv som liv” till en and som sjöfågeln på sjön av alla ”förgivettaganden”, dvs att vi inte kan leva utan att ta något förgivet, vi kan inte kommunicera om varje ord vi kommunicerar med måste definieras till vad vi menar med dem…(Vem säger sanningen när ordet är fritt?)… och än värre illa… om definitionen måste vara så exakt som A = A som att makt är makt eller lika många synonymer som fan och hans faster konstruerar jämlikt med som ord utan kraft till någon förändring om det kallas ”patriarkala maktstrukturer”.. när jag menar att makt inte Är strukturer, utan är handlingar som bara är när de utövas av ”strukturer på två eller tre ben”, ungefär som blixten bara är när den blixtrar… somliga tror på treenigheten men fågelanden… trodde inte att just den heliga And-metonymi-heliga Meningen var i Far o zonen (trippeltydigt valfritt fågelbelätet, treenigheten, eller finanskapitalisternas krämarstyre) bara för att några av finanskapitalets agenter i direktionsrummen mer blev honor i slips som ägnade sig åt samma sysslor kremastikens hästsvansar, att göra pengar av pengar med skuldsättningen som inre motor…

  Metaforer, metonymier och synekdokeer… är retorikvetenskapandets viktigaste begrepp därför att de handlar om handlingssätt att skapa tillit och trovärde… inte logos, ethos och phatos… även om de sistnämnda som delaspekter av retoriken inte för den skull är oviktiga… därför att de beskriver hur de språkhandlande människorna beter sig när de visar andra att det de säger eller skrivet är något de själva är övertygade om… inte att de valt framställa sitt ärende på ett övertygande sätt med lämpligt valda ord, gester och tonfall i och med sina antropomorfa metaforer, metonymier eller synedoker… man måste tro på vad det är man menar för att skapa trovärde och inte rasera tilliten till sig som person…

  Metonymiska översättningar kan vara förklarande i ärlig mening… men i flesta fall ingår dessa i språkbruk som är knutet till maktutövning… ett vanligt uttryck för detta är t.ex om du kritiserar en chef för att denne gjort något dumt eller någon illa och denne svarar med att kalla dig illojal mot företaget, myndighetsorganisationen, facket, partiet, dvs gör ett ”näraliggande namnbyte” från sig till något större som ni alla i lokalen tillhör, då försöker chefen s.a.s blanda bort korten för att vända din kritik mot dig själv… ofta är man inte själv medveten om sina metonymiska glidningar eftersom det involveras som ett begär att inför andras misstankar om ens ”egentliga motiv” för det man vill eller har gjort rättfärdiga sig…

  … den text som du ifrågasatte… är full av metonymier i ett försök att vara lustig… men där sarkasmerna riktat mot faster Gunnels inlaga… så här i efterhand framstår som elakheter i överkant

  Nils Ivar Tenmann

  22 april 2012 at 22:26


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s