Viktualiebrodern

Piratpartiets valmanifest

with 8 comments

Några synpunkter

Piratpartiet har idag släppt sitt valmanifest. Jag tycker det är bra, och tråkigt vore ju annars eftersom jag kandiderar till riksdagen för Piratpartiet. Och Dagens Nyheter skriver glädjande nog också om valmanifestet, här och här.

Men några synpunkter har jag. Några saker som behöver problematiseras. Tyvärr blir de här kommentarerna väldigt kortfattade på grund av tidsbrist. Men hellre lite och dåligt än inte alls.

Kulturdelen har jag inga som helst invändningar emot. Den är mycket bra.

Integritetsdelen har jag följande synpunkter på

Personlig integritet, näst sista stycket om att PKU-registret bör förstöras: Det vore förstås en stor förlust för den medicinska forskningen om PKU-registret förstördes. Och de som skulle drabbas, det vill säga forskningen och ännu mera de som skulle kunna få glädje av forskningen, är egentligen helt oskyldiga i sammanhanget. Jag tycker visserligen inte om det som kallas för ”collateral damage” eller mera vardagligt ”roadkill” – det är för mig bara en variant på argumentet att man måste knäcka ägg för att kunna göra omelett.

Tyvärr tror jag dock i det här fallet, att ett bevarande av PKU-registret blir för farligt, för hög risk inför framtiden. Därför stöder jag kravet på ett förstörande av PKU-registret, trots att det drabbar oskyldiga.

Sista stycket, om könsneutral äktenskapslagstiftning: Jag anser att detta är helt fel tänkt. Det är samlevnadsformerna i sig som samhället inte skall lägga sig i. Äktenskapslagstiftningen bör inte tänjas och bändas för att varje tänkbar samlevnadsform skall passa in, äktenskapslagstiftningen bör avskaffas eftersom den strider mot religionsfriheten.

Hur människor väljer att befästa sin samlevnad är en religiös fråga, något som staten inte skall lägga sig i, eller bry sig om. Däremot har samhället ett ansvar för att inte barn far illa, men det är en annan sak.

Om Informationsfrihet och andra rättigheter, stycke 4 om en ursäkt från riksdag och regering för att ha ifarosatt källskyddet genom lagstiftning: Jag tycker sådana här ursäkter är rent trams. Historiens syfte är att lära oss något, inte att ta avstånd ifrån i tid och otid. Att lägga energi på att se sig tillbaka ger dessutom en falsk känsla av att ha uträttat något, utan att ha åstadkommit annat än ett kraftfullt slag i luften.

Rättstatens återställande, stycke 5 Ingen svarar för gärning man inte hade för avsikt att utföra. Nja, vårdslöshet får nog fortsätta vara ett brott, tror jag.

stycke 12, En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa. Här kanske man bör fundera över utlänningar som avtjänat sitt fängelsestraff, men får kvarsitta i häkte eller i fängelse på obestämd tid därför att deras utvisning inte kan verkställas. I vissa fall hamnar de på Migrationsverkets förvar, med viss rörelsefrihet, men ibland sitter de helt enkelt kvar. Jag skall se om jag kan skriva om det, men många har redan gjort det, och Sverige har fått kritik för det.

Stycke 14, Utdrag ur brottsregistret. Det är lite oklart i vilka sammanhang som det faktiskt är relevant med utdrag ur brottsregistret för anställningar. Internationella myndigheter kräver det, skolor kräver det. Det som till exempel är problematiskt med skolornas koll i brottsregistret är, att i allt fler fall samlokaliseras alla möjliga andra kommunala verksamheter i skollokaler, till exempel bibliotek. Och det är inte rimligt att en fläck i brottsregistret som är irrelevant för till exempel biblioteksarbete skall stoppa anställning bara för att biblioteket ligger i samma lokaler som en skola. Bara som exempel.

Stycke 15, domstol skall avgöra integritetskränkande övervakning, inte åklagare. Detta anser jag också bör gälla den slentrianmässighet med vilken nu åklagare bestämmer vilka restriktioner som häktade skall underkastas. Också sådana beslut bör avgöras av domstol.

Stycke 16, poliser får inte hindra laglig verksamhet. Störande av allmän ordning är faktiskt ett brott. Jag tror trots allt att den brottsrubriceringen måste få finnas kvar.

Myndigheters verksamhet och ansvarsutkrävande, stycke 6, reducera sökandet efter så kallade fuskare. Jag håller inte med om detta. Jag tror att detta istället leder till mera angiveri, och det är sämre än att en myndighet, med nån sorts rättssäkring utför kontrollen. När det gäller finansinspektionen, som redan nu fungerar dåligt, skulle en ytterligare nerdragning av kontrollen allvarligt skada förtroendet för finansmarknaderna, till exempel.

När det gäller trygghetssystemen skulle en nerdragning av kontrollerna i praktiken istället leda till kraftiga nedskärningar och att främlingsfientliga partier skulle få ökat stöd.

Kunskapsdelen. sidan 2 forskning. Ja det är verkligen katastrofalt detta med tillgången till vetenskapliga tidskriftsartiklar. Det är skandalöst att man måste besöka något av ett fåtal forskningsbibliotek i Sverige, kanske resa långt först, för att sedan på nåder, kanske stående utan stol, med komplicerade (även för en van sökare som jag) sökspråk, och med krångliga gränssnitt kanske få tillgång till vettiga databaser.

Jag vet, för jag håller på med ett projekt om Utpressning som brott, som kräver en ganska ordentlig research. Och den blir orimligt krånglig så som den akademiska publiceringen ser ut idag, under nuvarande upphovsrättsregim. Den fullständiga motsatsen till Fri Kunskap.

Sidan 3, infrastruktur, stycke 2. Redundans var ordet sa Bull. Jag vill att det redundansbegreppet skall gälla för den fysiska infrastrukturen också, inte bara för Internet.

Sidan 4, Patent. Här har jag ett Fri Kunskapperspektiv på patentsystemet som dessvärre övriga partiet inte verkar vilja ta till sig. Men jag ligger lågt med min dissidens till efter valet.

Sidan 8, stycke 2, billigt och snabbt upphävande av patent. Detta är en gammal käpphäst för mig – å ena sidan är nu ett godkänt patent ett myndighetsbeslut som av rättssäkerhetsskäl enbart kan upphävas av domstol, å andra sidan är det inte rimligt att ett monopol som beviljats på felaktiga grunder (det fanns nyhetshinder som av någon anledning inte beaktades vid handläggningen). Trots problemet med rättssäkerheten, tror jag ändå att Patentverket bör ges möjlighet att, om någon hindrande omständighet framkommer,  ogiltigförklara patent i efterhand. Men detta är något som kräver ett grundligt utredande först, där rättssäkerhet måste ställas mot skador av ett på felaktiga grunder beviljat monopol.

Stycke 9, döma tredskande patentombud för lagtrots. Detta anser jag helt orimligt – självklart skall man få testa gränserna för lagarna, annars kan de ju aldrig utvecklas. Dessutom är det inte bara patentombud som får lämna in patentansökningar – det får vem som helst. Och ingen som skickar in en ansökan om i något annat sammanhang kan dömas för lagtrots. Ett tokigt förslag.

Stycke 10, avskaffa egenfinansieringen av Patentverket, jag tror tyvärr att Patentverket då undergår samma process som många andra myndigheter – de improduktiva byråkraterna blir fler, och vikten av goda nyhetsundersökningar och god handläggning anses mindre viktigt. En avskaffad egenfinansiering blir då helt improduktiv.Det gäller också för EPO, sidan 9 sista stycket.

Däremot är det viktigt att patentavgifterna verkligen kommer publiceringen av och tillgängliggörandet av patentlitteraturen till del. Alltför litet läggs nu på den biten, för mig den väsentliga och syftet med patentsystemet. Ett syfte som dessvärre länge saknat någon som talat för sig, i det helt egenintressestyrda patentsystemet.

Men som sagt skall jag lägga mera energi på patent efter valet.

Sidan 9, stycke 2, tillhandahålla föreläsningar fritt på nätet. Här är jag tveksam till integritetsaspekten när det gäller till exempel obduktioner och gynekologiska undersökningar, eller annat inom medicinen.

Det här var nedskrivet i all hast

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland coh Västernorrland.

Written by viktualiebroder

02 augusti 2010 den 12:56

Publicerat i Patent, Piratpartiet

Tagged with , ,

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Har du skrivit in de här funderingarna på forumet där diskussioner om sjökorten förs?

  http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=636

  morr

  02 augusti 2010 at 13:31

 2. Nej, jag har varit och tittat någon gång. Men diskussionerna verkar ha handlat om andra saker och då krävs det ganska mycket att börja tala om annat.

  Borde förstås ha gjort det. Men man har alltid häcken full. Och dåligt samvete mot allt och alla man försummar.

  Och det gör inget, tycker jag, att Piratpartiet inte ser ut att vara gjort av sten. Tvärtom är det bra att det syns att vi är människor.

  viktualiebroder

  02 augusti 2010 at 13:51

 3. Här förs det för närvarande fram ”intern kritik” mot arbetet med valmanifestet

  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=27922

  morr

  02 augusti 2010 at 14:56

 4. […] är inte en komplett genomgång över de dåliga delarna i valmanifestet. Viktualiebrodern har listat många andra (i mitt tycke mindre viktiga) saker. Men oavsett problemen med valmanifestet, är […]

 5. […] bloggosfären: Alexandersson, Farmor Gun, Calandrella, Opassande, Rouhivuori, Viktualiebrodern, Alexandersson, Engström, Tianmi, Värmlandspiraten, Kjellberg, Futuriteter, Alexandersson, […]

 6. […] Mental Straight Jacket, Christian Engström, Unni Drougge, Nemokrati, Livbåten, Mary, Farmor Gun, Viktualiebrodern, Calandrella, Henry Rouhivuori, Calle Rehbinder och många fler. […]

 7. Såg också att Piratpartiet vill riva upp lagen om parnpornografi från 1999 och göra det tillåtet att inneha bild, text och ljud med barnpornografiskt innehåll, och…..
  Det skrämmer mig.
  Skrev idag ett inlägg om en svensk pedofil i Thailand.
  Läste ett annat inlägg med en länk till pedofilernas hemsida. Där stod bl.a.
  ”Alla individer skall ha rätt att utrycka sin kärlek fritt och välja med vem eller vilka de vill ingå en relation
  Sexualiteten skall vara fri för alla människor. Barn och vuxna skall få välja om de vill, eller inte vill, ha en intim relation med någon av samma önskan.”
  Alltså ett försvarstal!
  Detta ihop med laglig barnpornografi???

  RÄDDA VARJE BARN VI KAN!

  Kalmardamen

  11 augusti 2010 at 16:50

 8. Nej, Piratpartiet vill inte riva upp lagen som förbjuder innehav av faktisk barnpornografi. Däremot förbudet mot innehav av teckningar av barn eller barnlika varelser i sexuella situationer. Du har rätt i att man kunde tolka den första versionen av valmanifestet så. Men det är nu omarbetat.

  Dels därför att det då inte finns något faktiskt brottsoffer, dels därför att det blir svåra bedömningar för en domstol att avgöra om en teckning avser ett barn och/eller är pornografisk. Och skulle göra delar av kulturarvet olagligt att inneha.

  Även juridikprofessorn Margareta Leijonhufvud är kritisk mot teckningsförbudet, och hon kan knappast anklagas för att vara mjuk inför brott mot barn.

  För övrigt var det så, att när lagen om barnpornografi debatterades 1999 var till exempel Carl Bildt med flera kända politiker negativt inställd till ett förbud mot innehav av barnpornografi. Och det finns fortfarande många, både inom och utom Piratpartiet, som inte är säkra på att förbudet är effektivt i att minska övergrepp mot barn.

  Jag hoppas att du kan se att det finns en skillnad mellan en principiell tvekan inför ett förbud och att vara för övergrepp mot barn.

  Och Piratpartiet är för ett bibehållande av förbudet mot innehav av bilder på övergrepp mot faktiska barn.

  Skulle kanske tillägga att jag är småbarnsförälder själv.

  viktualiebroder

  11 augusti 2010 at 19:36


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s