Viktualiebrodern

Nät bakom galler, del 3

with 18 comments

Telefoni blir elektronisk kommunikation

Sammanfattning: Kort, fast ändå långt, gås igenom hur kommunikation med omvärlden för intagna på fängelser och häkten ser ut idag, hur den föreslagna nya lagen är tänkt, samt om en försöksverksamhet i USA och några egna tankar om ett ”Busnät” för intagna, med vitlistade sidor.

Ed: 20151110 skriver idg om att ett ”Busnät” nu snart blir verklighet. Borås blir först (bättre) ut. Drygt 5,5 år efter nedanstående bloggpost.

Jag har tidigare i den här serien skrivit om Rätten att läsa och om Rehabilitering och återanpassning. I den här posten tänkte jag ta upp förslaget till ny anstalts- och häkteslag, som den 26 januari överlämnades till lagrådet för yttrande. Men först en (mycket) översiktlig genomgång av hur kommunikation med omvärlden ser ut idag på fängelser och häkten.

Fängelser – Telefoni

Dessa regler finns beskrivna i Lag 1974:203 (här), samt i Kriminalvårdens föreskrifter 2009:4 (här, pdf) med (relevant) tillägg 2009:10 (här, pdf). För en kort oberoende genomgång, se Fångombudsmannen.

Telefontillstånd kan vara tills vidare, med på förhand bestämda telefonnummer, via Kriminalvårdens INTIK-system, där abonnemanget utanför murarna kan kontrolleras, eller tillfälliga, för särskilda ändamål. Mottagaren måste under alla omständigheter kunna kontrolleras och därför är i princip samtal till IP-telefoner eller mobiler inte tillåtna, åtminstone inte på anstalter med en högre säkerhetsklass än den allra lägsta (tidigare ”öppna” anstalter). Detta leder ofta till problem därför att andelen med fast telefon minskar stadigt (4,2 miljoner fasta mot 865 000 IP i januari, källa här). Många intagna härstammar också från länder där fast telefoni är mindre vanligt (Statistik över världens länder här).

Endast i undantagsfall, och då om det gäller till egna barn (barnets rätt till sina föräldrar enligt FN:s Barnkonvention), andra nära anhöriga eller med advokat, kan samtal till IP-telefon eller mobil tillåtas, om det inte kan lösas på annat sätt. Ett sådant samtal är då oftast avlyssnat (samtal med advokat får dock ej avlyssnas), sker via tjänstetelefon och måste anhållas om separat. Tillstånd är avhängigt om personal för avlyssning kan avsättas. Vilket har viss betydelse när fängelserna är så fyllda som de är just nu.

Den intagne får i allmänhet själv betala samtalen, med vissa undantag.

Mottagaren kontrolleras utifrån eventuell risk för fortsatt brottslighet av den intagne, till exempel genom risk för medhjälp till brott eller omvänt, som eventuellt brottsoffer.

Tillfälliga telefontillstånd inför en förestående frigivning kan också medges, till exempel till myndigheter, arbetsgivare, bostadsföretag och så vidare. Sådana samtal kan bekostas av anstalten.

Post

Brev till och från en intagen får granskas såvida de inte är till, eller kommer från, advokat eller myndighet. Granskning får dock bara ske efter en bedömning eller stickprovsvis, och då främst genom genomlysning och endast i undantagsfall genom läsning av dem. Brev får också hållas kvar tills den intagne lämnar anstalten, alternativt förstöras om de innehåller otillåtna ting, som droger eller vapen.

Datorer och Internet

Är i princip inte tillåtet, inte heller avancerade spelkonsoller (Playstation 2 och uppåt). På anstalter med de lägsta säkerhetsgraderna kan vid godkända studier anstalten tillhandahålla dator. Vid angelägna frigivningsförberedelser (till exempel sökande av arbete) kan tillfällig tillgång till dator med Internetanslutning medges, då övervakat.

Kriminalvårdens närmare riktlinjer för sådana datorer som en anstalt tillfälligt kan tillhandahålla verkar inte vara offentliga, i alla fall finns de inte tillgängliga på Kriminalvårdens hemsida.

Förströelse

Enligt lagen bör den intagne få möjlighet att genom tidningar, radio och tv följa med vad som händer i omvärlden. Litteratur som uppmanar till eller beskriver brott, drogtillverkning, vapen eller brottsverktyg får inte innehas. Den som är dömd för sexualbrott får inte inneha pornografiskt material. Den som undergår behandling för missbruk (droger, spel etc) får inte inneha sådant som förhärligar eller underlättar missbruket. Den som undergår behandling för aggressioner får inte inneha våldsskildringar.

Ett basutbud av tv finns, oftast också en större mängd tilläggskanaler på flera olika språk.

Häkten

Regler finns beskrivna i lag 1976:371, här, Förordning 1976:376, här, KvFS 2007:1, här, (pdf) med (relevant) tillägg 2008:10, här (pdf).

På häkten, det vill säga med intagna som antingen a) ännu inte är dömda, b) vars dom ännu inte vunnit laga kraft, c) vars dom vunnit laga kraft men som inte kan överföras till anstalt därför att plats saknas eller d), är utländska medborgare som avtjänat straffet men där utvisning inte kan verkställas, är reglerna för telefontillstånd striktare.

(Det fjärde fallet, personer som redan avtjänat sitt straff, men sitter häktade på obestämd tid därför att de inte kan utvisas, är något som Sverige flera gånger fått allvarlig kritik för. Kanske jag ägnar en senare post åt det).

Det nya lagförslaget

Utredningen om Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 (här), föreslår att de regler som skall gälla för telefoni och tillgång till media sammanfattas i det nya begreppet ”elektroniska meddelanden”, i regeringens lagförslag ändrat till ”elektronisk kommunikation”. I enlighet med utredningens tankar om en belöningshierarki, anser regeringen att en rätt till (begränsad) tillgång till Internet bör vara en förmån för särskilt skötsamma intagna som har behov av det, till exempel för att kunna delta i utbildning, och då endast när det med hänsyn till ordning och säkerhet är möjligt.

Mottagaren av eventuell e-post bör kunna kontrolleras. Närmare föreskrifter föreslås delegerade, sannolikt menas då till Kriminalvårdsverket självt.

(Något undertecknad finner anmärkningsvärt är, att enligt regeringens remiss till lagrådet ingen av remissinstanserna hade något att säga om den här ändringen. Vilket säger en del om vilken låg vikt informations- och Fri Kunskap-frågor har i rättssammanhang.

Ed: Det gäller också Johan Linander, den ende bloggare jag hittat som kommenterar lagförslaget. Slut Ed.

Piratpartiet har ju visserligen ingen kriminalvårdspolitik, men större delen av det svenska samhället utanför piratkretsen har uppenbarligen ingen informationspolitik. Och det är på sitt sätt ytterligare en illustration av hur viktig roll Piratpartiet har att fylla i svensk politik.)

En ny fängelselag

I ett nytt kapitel 4 §3 står En intagen skall ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i omvärlden. Detta ersätter den tidigare formuleringen om tidningar, radio och tv. I en kommentar skriver regeringen att detta inte åsyftar någon sänkt ambitionsnivå, utan enbart är en teknikneutral anpassning.

Vilka medier som faktiskt kommer att tillhandahållas sägs komma att avgöras av praktiska förhållanden inom kriminalvården. Vilket i praktiken innebär en mycket liten, eller åtminstone ytterst långsam, förändring mot nu. Endast utrustning som tillhandahålls av Kriminalvården kommer att vara tillåten.

I ett nytt kapitel 7 §4 räknas de vanliga skälen för inskränkningar upp, säkerhet, återanpassning och skada för andra eller för den intagne själv.

I samma kapitels §5 stadgas om avlyssning av elektronisk kommunikation mellan intagen och utomstående. Avlyssning skall vara öppen, det vill säga känd för båda parter. Advokat får ej avlyssnas, inte ens med intagens medgivande (lagändring alltså). (Något märkligt, enligt min mening, är att kommunikation med rättsvårdande myndighet, till exempel JO eller Europadomstolen inte har uteslutits från att kunna avlyssnas. Man har tydligen bara beaktat telefoniaspekten och inte alls e-post, som närmast är att jämföra med de tidigare brevreglerna. Och där får brev från myndigheter inte granskas, om det inte kan misstänkas att avsändaren är falsk).

Utblick över världen

Det finns ett projekt i USA, TRULINCS, ännu i startfasen, som syftar till att ge fångar en möjlighet att skicka och ta emot e-post. Projektet finansieras med överskott från kiosk- och telefonkortsförsäljning samt med avgifter vid användningen. Mail kan bara utväxlas med på förhand godkända personer och efter ansökan. Efter att mottagaren kontrollerats av anstalten, sänds ett e-brev till denne med en förfrågan om personen önskar e-postkontakt med den intagne. Vid ett positivt svar förs personen in på den intagnes godkända kontaktlista. All e-post granskas.

Det finns uppenbara svårigheter i att kontrollera mottagaren av e-post, brev kan eftersändas utan möjlighet att se det från avsändarsidan. Granskning av alla brev är en arbetsintensiv verksamhet som det knappast finns resurser till inom Kriminalvården. Det gör att sådana här försök sannolikt aldrig kommer att bli mer än, mycket begränsade, försök.

Slutsatser och frågor

Genom den nya lagen har åtminstone den lagliga ramen för en begränsad tillgång till Internet på fängelser och häkten skapats. Men med de svårigheter som finns att övervaka och hindra fortsatt brottslighet och andra skador, är det tveksamt om det i praktiken får någon omedelbar betydelse.

Då tror jag mera på ett ”Internet light”, ett ”Busnät”, en vitlista med för intagna godkända sidor. I utgångsläget åtminstone de passiva informationssidor som vi andra tar för självklara och som är svåra att klara sig utan idag. Wikipedia, Eniro/Hitta, myndigheter, dagstidningar – också utländska (kanske framförallt utländska). Sidor av betydelse för frigivningsförberedelser. Jag kan inte se att detta skulle innebära någon större risk eller kräva stora övervakningsresurser. Ett Busnät skulle också kunna växa efterhand som behovet av sidor uppmärksammas och som ett led i den uppmuntrandetrappa som regeringen föreslår.

Ed: det finns faktiskt två patentskrifter som beskriver sådana begränsade datorterminaler för fångar, US 2010299761 och CN 101699365

När det gäller sociala medier är problemet, precis som med e-post, att det är svårt och resurskrävande att kontrollera. Samtidigt kan sociala medier vara ett verksamt medel för återanpassningen, genom att föra in den intagne i nya och mindre destruktiva sociala sammanhang. Eftersom de vinsterna kan vara stora, menar jag att en försöksverksamhet bör starta och utredas efter hand.

Faktiskt finns redan nu bloggar som skrivs av intagna på rättspsykiatriska anstalter, med det uttalade syftet att det skall underlätta tiilfrisknandet. Det finns även bloggar som skrivs av fångar på fängelser, men då genom ombud på utsidan och via snigelpost.

Jag menar att sådana bloggar har ett värde, men då framförallt genom att de presenterar en verklighet som vi utanför murarna annars har svårt att förstå. Det är alltså inte i första hand deras rätt att skriva, utan vår rätt att läsa, som ger dem existensberättigande.

Om några sådana bloggar kommer jag att skriva och resonera kring i nästa post i serien Nät bakom galler.

Jag heter Bengt Jonsson och återfinns på plats 18 på Piratpartiets riksdagslista för Dalarna, Gästrikland, Jämtland och Västernorrland.

Annonser

Written by viktualiebroder

26 april 2010 den 17:08

18 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Väldigt intressant artikel 😀 Jag ser fram emot uppföljarna 🙂

  Kalle Vedin

  26 april 2010 at 19:02

 2. Tackar så mycket. Försöker fylla en lucka.

  viktualiebroder

  26 april 2010 at 19:25

 3. Intressant, så Dostojevskijs tillsammans med det mesta är förbjuden litteratur? Finns det exemplel på någon bok som är tillåten? Bibeln innehåller ju många beskrivningar av brott, så den får fångar inte ha?

  Urban Koistinen

  27 april 2010 at 04:57

 4. Det står också i lagförslaget att det som normalt ingår i ett biblioteksutbud skall vara tillåtet. Så Dostojevskij är ok. Och så har det varit innan också.

  Det är nog mer böcker som Owe Mattssons ”Improviserade Vapen” och liknande som inte skulle var tillåtet.

  Lasse Wierups ”Svensk Maffia” var tydligen ett gränsfall för något år sedan som ett tag inte var tillåten på några fängelser.

  viktualiebroder

  27 april 2010 at 08:43

 5. Hmmm… = läst och begrundat.

  Min slutsats är att det finns hur mycket som helst som ser bra ut skrivet på papper av det redan befintliga också.

  T ex skolstadgan är ju så bra skriven – till förmån för elevernas kreativetet och indivudualitet – så att man nästan får ”stånd” av det. Men lik förbannat så har Wi i dags dato STÖRRE problem i wåra läroanstalter med eleverna – än vad Wi någonsin har haft tidigare = det finns som Princip ingen läroanstalt som kan förverkliga de goda intentionerna, tyvärr tyvärr… 😥

  Personligen är jag in i märgen övertygad om – att ifall framtiden skall innebära någonting av att t ex: ”det borde vara så att det finansiella systemet servar landet och befolkningen och inte tvärtom” + att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna börja med ”lita på staten” – så krävs det ej massor med mängder av nya ”vackra ord på papper” – utan att medborgarna själva i BETYDANDE högre grad än nu – får lov att använda sitt sunda Förnuft = BondFörstånd – så det så.

  ”Pratpartier” har Wi ju redan mer än tillräckligt NOG av i Riksdagen redan – i mitt 69-årade LivsPerspektiv sett i vart fall – så det så. / Josef

  Josef Boberg

  27 april 2010 at 21:02

 6. Ja det finns någon gammal romersk sentens som lyder ungefär att ”ju mera lag, ju mindre rätt”.

  Jag är också kritisk mot nuvarande finanssystem, tror inte på lån och skulder eller ett fortsatt ohållbart uttag av naturresurser. Men frågan går lite över min nivå. Jag måste koncentrera mig. Bloggen spretar i alla fall och anden är villigare än köttet förmår, så att säga.

  Pratpartier skriver du – egentligen ser jag det som ett större problem när de går över till handling. Handling bort i tok. Politiker (och chefer för övrigt) mer än andra har ett behov av att visa handlingskraft. Utan att tänka efter. Och då skapar det ofta större problem är det löser.

  Så ser jag det, i mitt 51-årade livsperspektiv 🙂

  viktualiebroder

  27 april 2010 at 21:23

 7. Att döma av Ditt svar – så VET Du mera än Du tror att Du vet – tror jag.

  ”Sanningen kommer att göra oss fria !” – även politiskt – så det så.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på. 😉

  Josef Boberg

  28 april 2010 at 06:35

 8. Om räntebluffen HÄR.

  Josef Boberg

  30 april 2010 at 11:32

 9. Om man tar del av JO anmälningar och framförallt av beslut i vilka JO kritiserar Kriminalvården så är jag övertygad om, utan att ha kollat, att den i särklass vanligaste kritiken handlar om Kriminalvårdens hantering av post till intagna. Främst det faktum att det bryts mot vad lagen säger angående att brev till och från olika myndigheter inte får granskas. Det kan vara ett skäl till varför man nu, genom att skriva att även e-post skall granskas, ser till att utan begränsning kunna få göra detta i framtiden. Jag håller med dig om att det är mycket, mycket underligt att ingen av remissinstanserna nämner detta.

  Michael Gajditza

  02 maj 2010 at 19:50

 10. Brevhantering är en stor del av JO-anmälningarna, men de allra flesta gäller nog långa handläggningstider för olika typer av anhållanden, saker som helt enkelt glöms bort. Organisationen är helt enkelt inte anpassad för dagens beläggningssituation. Jag får dessutom intrycket att utbildningen av personal inom kriminalvården mera är på nivån ”rollspel” och ”uttryck dina känslor med modellera” än inriktad på rättskunskap.

  Jag undrar om trots allt inte detta att alla andra än advokater glömts bort när det gäller sekretess vid e-post helt enkelt är en miss. Lagrådet hade visserligen synpunkter på eventuell avlyssning av elektronisk kommunikation, men inte i det avseendet.

  Jag har fler inlägg om Kriminalvården på idéstadiet. Ett om utländska medborgare som avtjänat sitt straff men inte kan utvisas utan sitter kvar häktade på obestämd tid, ett om ett förslag på en motsvarande ”Lex Sara” för kriminalvården (Lex Margit kanske), ett som handlar om psykiskt sjuka på fängelser (Batong-Johans förslag att lägga ner rättspsyk är tyvärr redan ett levande experiment), ett om att allt fler lågbegåvade/utvecklingsstörda sitter i fängelse. Men dessa saker har lite att göra med informationspolitik, så jag tänker nog inte lägga dem på Piratpartiet Live.

  viktualiebroder

  05 maj 2010 at 12:23

 11. Då ska man också vet att dagens beläggningssituation inte är lika allvarlig som den var i mitten av 2000-talet och långt ifrån så besvärlig som den kommer att vara 2013 enligt Kriminalvårdens egna prognoser. Överfulla fängelser gör det omöjligt att hålla en bra differentiering av de intagna och innebär rent allmänt att klimatet hårdnar.

  Vad gäller Kriminalvårdens effektivitet så gjorde Statskontoret en större granskning 2003 med en uppföljning ett par år senare. Intressant läsning om du inte redan läst.

  Michael Gajditza

  05 maj 2010 at 12:34

 12. […] datorer och tillgång till Internet i princip inte är tillåtet på fängelser (se del 3 i den här serien), kan intagna endast blogga via ombud på utsidan och […]

 13. […] Kunskap-fråga, närmare bestämt ”Rätten att läsa”, betydelsen för rehabilitering, rättsläget samt intagna som […]

 14. […] jag gått igenom i del 3 i den här serien ”Nät bakom galler”, kan telefontillstånd för intagna på […]

 15. […] att min serie poster med titeln ”Nät bakom galler” (del 1 , del 2, del 3 och del 4) för ett år sedan legat helt i debattskugga har de de senaste dagarna faktiskt blivit […]

 16. […] Detta är mitt gamla förslag om ett ”Busnät” som styrelsen tagit upp och lagt proposition på. Man skall nog inte hoppas för mycket på […]

 17. […] I ”Redovisning” tas som sagt logistikproblem på häktet inte upp, men paradoxalt nog anger en åklagare att hon brukar meddela restriktioner följt av specifik tillåtelse att ringa vissa mobiltelefonnummer, därför att detta faktiskt innebär en lättnad mot häktenas eget regelverk som är mycket restriktivt mot att medge samtal till mobiltelefoner eller till IP-telefoni (se Nät bakom galler, del 3) […]

 18. […] är möjligt att tillåta viss begränsad Internetåtkomst, till exempel till myndighetssidor, ett Busnät. Vilket också sedan i höstas är Piratpartiets […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s